MISIUNEA FACULTĂŢII
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Spiru Haret are misiune didactică şi de cercetare ştiinţifică şi îşi asumărolul fundamental în formarea specialiştilor în domeniul de studii de licenţă, Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie în acord cu cerinţele, prezente şi de perspectivă, formulate de societatea româneascăîn continuăevoluţie către valorile europene recunoscute. Misiunea asumatăse adreseazăabsolvenţilor învăţământului

preuniversitar care doresc săse pregăteascăpentru a deveni specialişti în Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie într-un mediu universitar performant. Misiunea didactică, de formare a specialiştilor în domeniul Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie vizeazăatât formarea profesionalăprin studii de licenţăîn profesiunea de profesor de educaţie fizică, antrenor pe ramuri de sport, antrenor federaţie sportivă,
kinetoterapeut, profesor de culturăfizicămedicală, cât şi formarea continuăprin studii universitate de master.
Misiunea de cercetare ştiinţificăa Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, vizează aspectele formării competenţelor necesare realizării a unor cercetări experimentale, a studiilor de caz, în cadrul Centrului propriu de cercetare ştiinţificăa facultăţii şi a celor douăcercuri
ştiinţifice de cercetare ale studenţilor sub îndrumarea cadrelor didactice ale facultăţii.
Realizarea misiunii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport asigurăîndeplinirea obiectivelor principale ale formării profesionale, prin studii de licenţă, în Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie.
Aceste obiective sunt:
- îmbunătăţirea conţinutului planului de învăţământ, în acord cu cerinţele sociale şi în contextul evoluţiei învăţământului superior românesc de integrare în context european potrivit procesului Bologna;
- îmbunătăţirea tehnologiei didactice de predare-învăţare-formare prin ameliorarea conţinutului activităţilor didactice şi perfecţionarea metodologiei de predare - evaluare şi integrare a studenţilor în activităţile didactice şi educative;
- modernizarea şi dezvoltarea continuăa bazei materiale necesarădesfăşurării procesului didactic în concordanţăcu exigenţele misiunii asumate;
- perfecţionarea continuăa activităţii de cercetare ştiinţificăa cadrelor didactice şi studenţilor şi orientarea acesteia către aspectele fundamentale ale domeniului Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie;
- diversificarea conţinutului şi a studiilor de aprofundare astfel încât săse răspundă la parametrii superiori opţiunilor studenţilor şi cerinţelor pieţii privind formarea specialiştilor în cele douădomenii.
La sfârşitul ciclului de învăţământ, absolvenţii sunt capabili:
- săstăpâneascăinformaţii din domeniile cognitiv, afectiv şi psihomotor;
- săpoatăidentifica şi transpune în practicăobiective şi competenţe specifice programului ales;
- săcunoascănoţiunile de teorie şi de aplicaţii practice, săopereze direct cu ele şi săle aplice conform obiectivelor propuse;
- săaibăo bunăorientare privind predarea/învăţarea în raport cu formarea competenţelor de nivel superior şi de aplicare a cunoştinţelor şi competenţelor în contexte noi;
- săpoatăaplica obiectivele cadru cu un grad ridicat de complexitate şi generalitate, precum şi obiectivele de referinţăprivind achiziţia de competenţe şi cunoştinţe de la un an de studiu la altul ;
- cunoaşterea tehnicilor şi metodelor de cercetare ştiinţificăîn domeniul de licenţăEducaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport acţioneazăîn conformitate cu Carta Universităţii Spiru Haretale cărei prevederi sunt în concordanţăcu legislaţia naţională şi cu principiile Europene ale învăţământului Superior.
CICLUL I
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
3 ani/6 semestre (180 credite)
Domeniul Educaţie Fizică şi Sport
- Educaţie Fizică şi Sportivă- învăţământ cu frecvenţă(IF), program acreditat (A) conform HG nr. 575/2015, publicat în MO nr. 554 bis/27 iulie 2015

- Educaţie Fizică şi Sportivă– învăţământ cu frecvenţăredusă(IFR), program autorizat (AP), conform HG nr. 575/2015, publicat în MO nr. 554 bis/27 iulie 2015 

- Sport şi performanţămotrică– învăţământ cu frecvenţă(IF), program autorizat (AP), conform HG nr. 575/2015, publicat în MO nr. 554 bis/27 iulie 2015
Domeniul Kinetoterapie
- Kinetoterapie şi motricitate specială– învăţământ cu frecvenţă(IF), program acreditat (A) conform HG nr. 575/2015, publicat în MO nr. 554 bis/27 iulie 2015
- Kinetoterapie şi motricitate specială-învăţământ cu frecvenţăredusă(IFR), program autorizat (AP) conform HG nr. 575/2015, publicat în MO nr. 554 bis/27 iulie 2015
Admiterea
Concursul de admitere este format din:
a. Probăeliminatorie - Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice – admis/ respins.
b. Media generalăla examenul de bacalaureat – cu pondere 100% în media finală.
Criterii de departajare în caz de medii egale la examenul de admitere:
1. Nota obţinutăla proba scrisăla Limba şi literatura românădin cadrul examenului de bacalaureat.
2. Media celor patru ani de studii de liceu.

Structura anului universitar
Anul universitar este structurat pe douăsemestre a câte 14 săptămâni în medie, cu 24 de ore/săptămână, ultimul semestru având 12 săptămâni. Cele douăsesiuni de examene de iarnă şi de varăau alocate trei săptămâni, iar formele de evaluare a cunoştinţelor la disciplinele de
studiu prevăzute în planul de învăţământ sunt examene, colocvii şi probe de verificare.
Procesul de învăţământ
Procesul de învăţământ pentru programele de studii de licenţăse desfăşoarăconform planurilor de învăţământ. Structura programului de studiu asigurăcorespondenţa dintre rezultatele învăţării, competenţele şi abilităţile dobândite şi necesare ocupaţiilor profesionale cerute pe piaţa muncii.

Planurile de învăţământ sunt concepute şi realizate în conformitate cu cerinţele normative stabilite pe plan naţional şi european, iar disciplinele din planul de învăţământ sunt prevăzute într-o succesiune logică şi sunt centrate pe formarea competenţelor generale şi de specialitate, în corelaţie cu competenţele programelor de studii universitare de masterat ce vor urma. Planurile de învăţământ cuprind discipline de pregătire fundamentală, discipline de pregătire în domeniul licenţei, discipline de pregătire în domeniul direcţiei de specializare, discipline complementare şi discipline la opţiunea facultăţii,în concordanţăcu obiectivele specializării, grupate pe categorii obligatorii, opţionale şi facultative şi stagii de practică. 

Planurile de învăţământ elaborate pentru cele douăprograme conferăatât compatibilitate cu cadrul de calificări din ţara noastrăpentru meseriile de profesor de educaţie fizică, antrenor sportiv, manager al domeniului sportiv, kinetoterapeut, profesor de culturăfizicăcât şi compatibilitate cu disciplinele curriculare de acelaşi tip din spaţiul Uniunii Europene, conform standardelor stabilite de procesul Bologna,ponderea disciplinelor fiind exprimatăla nivelul creditelor de studii ECTS.
Programele de studii sunt creditate cu câte 30 de puncte credite pe semestru şi 180 de puncte credite pe cei 3 ani de studii de licenţă.
Examenul de licenţă Examenul de licenţăfinalizeazăstudiile la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi constăîn douăprobe: examen pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate şi susţinerea lucrării de licenţăcare conferăabsolventului titlul de licenţiat în Educaţie fizică şi sport şi licenţiat în Kinetoterapie şi motricitate specială, iar pentru promovarea licenţei se acordă10 credite suplimentare. Înscrierea la examenul de licenţăeste condiţionatăde obţinerea certificatului de competenţălingvistică.