Misiunea Facultatii

MISIUNEA FACULTĂȚII

             Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Spiru Haretși-a stabilit atât o misiune didactică, cât și una de cercetare științifică asumându-și rolul fundamental de formare a specialiștilor în domeniul Educaţie fizică şi sport și în domeniul Kinetoterapie în acord cu exigențele prezente și de perspectivă formulate de societatea românească și europeană. Cu alte cuvinte, misiunea Facultății este aceea de a forma și dezvolta competențele necesare viitorilor specialiști, de a disemina cunoștințele din domeniu, de specialitate și de sinteză asociate domeniului Educație Fizică și Sport şi domeniului Kinetoterapie la un înalt standard de calitate pentru formarea de specialişti în domeniile menționate anterior, capabili să activeze în instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale la standardele ocupaţionale solicitate de angajatorii din ţară, din Uniunea Europeană şi din afara spațiului comunitar și realizarea unui permanent transfer de cunoștințe către societate.

              Misiunea didactică de formare a specialiștilor în domeniul Educație Fizică și Sport are în vedere atât formarea profesională prin studii de licență, cât și formarea continuă prin studii universitate de masterat și, în perspectivă, de doctorat. Deci, prin misiunea didactică, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport își asumă rolul fundamental de a forma competenţele şi abilităţile necesare viitorilor specialişti ai sportului, sportului de performanţă şi de înaltă performanţă, în acord cu cerințele prezente și de perspectivă, formulate în spaţiul românesc, în Uniunea Europeană şi în afara spaţiului comunitar. Profesiile ce pot fi îmbrăţişate de absolvenţii acestui program de studii sunt specificate în Cod COR/ISCO-08, respectiv grupa 233: 2330 profesor în învăţământul secundar; 233002 profesor în învăţământul gimnazial; 2341 profesor în invatamantul primar etc. Totodată, absolvenții programului de studii de licență EFS pot practica profesia de „profesor”, instructor sportiv, preparator sportiv, secretar federaţie, impresar sportiv, conducător de instituţii de profil sportiv.

              În conformitate cu prevederile R.N.C.I.S., C.O.R. şi CA.E.N., Facultatea de Educație Fizică şi Sport, prin programul de studii de licență Kinetoterapie și motricitate specială pregăteşte specialişti pentru activităţi din Grupa majoră 2 – Specialişti în diverse domenii de activitate, Subgrupa majoră 22 – specialiști în domeniul sănătății, 2264 – Fizioterapeuți, 226405 Kinetoterapeut.

            Deci, obiectivele impuse de misiunea specifică se materializează în conținuturile învățământului și cercetării științifice. Deci, misiunea Facultăţii pentru programele de master, este dezvoltarea competenţelor şi acumularea de cunoştinţe aprofundate şi de sinteză asociate domeniului Știința Sportului și Educației Fizice la un înalt standard de calitate pentru formarea de specialişti în domeniu. Misiunea masterului Educație fizică și antrenament sportiv este de a forma competenţele necesare exercitării profesiei de specialist în educație fizică și în sportul de performanță. Formarea profesională în cadrul programului de masterat Kinetoterapia în afecţiunile locomotorii are ca misiune didactică formarea competenţelor profesionale și transversale necesare în recuperare prin utilizarea mijlocului principal de acţiune, respectiv exerciţiul fizic. Prin misiunea didactică, Facultatea își asumă rolul fundamental de a forma specialiști, în acord cu cerințele şi exigenţele formulate de societatea românească, de comunitatea europeană.

            CICLUL I STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - 3 ani/6 semestre (180 credite) DOMENIUL EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică şi sportivă – IF Acreditat conform HG nr. 978/2022 DOMENIUL KINETOTERAPIE Kinetoterapie şi motricitate specială - IF Acreditat conform HG nr. 978/2022 CICLUL II STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - 2 ani/4 semestre (120 credite) DOMENIUL: ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI EDUCAŢIEI FIZICE cu programele de studii: Educație fizică și antrenament sportive – IF Acreditat conform HG nr. 979/2022 Kinetoterapia în afecțiunile locomotorii – IF Acreditat conform HG nr. 979/2022 Misiunea de cercetare științifică se concretizează în asigurarea înnoirii fondului de date științifice pentru suportul necesar cunoașterii și dezvoltării domeniului Știința Sportului și Educației Fizice.

             Misiunea științifică presupune promovarea cercetărilor fundamentale și aplicative în domeniul menționat anterior, a studiilor și proiectelor interdisciplinare asimilate cercetării științifice. Este evident că Facultatea de Educație Fizică şi Sport îşi asumă ca misiune responsabilitatea publică cu privire la calitatea educaţiei furnizate, performanţa cercetării ştiinţifice şi serviciile furnizate comunităţii