Tipărire

 ADMITERE 2021

TOATE PROGRAMELE SUNT ACREDITATE CONFORM HG. 739/2020

 

ADMITERE STUDII DE LICENTA   ADMITERE STUDII DE MASTERAT

 

 REZULTATE ADMITERE IULIE 2021_EFS

 REZULTATE ADMITERE IULIE 2021_KMS

------------------------------------------------

 

CICLUL I – STUDII  UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

DOMENIUL EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT      

Educaţie fizică şi sportivăIF Acreditat conform HG nr. 739/2020 -  150 de locuri. Taxa anuală 5200 lei

 

DOMENIUL KINETOTERAPIE                   

Kinetoterapie şi motricitate specialăIF  Acreditat conform HG nr. 739/2020  – 150  locuri. Taxa anuală 5200 lei

 

PERIOADA 1 IUNIE – 28 IULIE 2021 – ÎNSCRIERI

                      30 IULIE -  AFIŞAREA REZULTATELOR

PERIOADA 16 AUGUST – 22  SEPTEMBRIE 2021 – ÎNSCRIERI

                      24 SEPTEMBRIE - AFIŞAREA REZULTATELOR

 

TAXA DE ÎNSCRIERE 150 LEI

 

Staţia de metrou:  Apărătorii Patriei                

R.A.T.B.  liniile 102, 232 staţia  Apărătorii Patriei

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

LA STUDII DE LICENŢĂ

 

– diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau adeverinţă eliberată de liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul curent (adeverinţa de absolvent de liceu se poate depune în copie pe care se certifică conformitatea cu originalul de către persoane cu atribuţiuni de secretariat, în cazul în care candidatul care se înscrie la admitere are adeverinţă în original depusă la un alt dosar de admitere, însoţită de o adeverinţă în care se certifică acest lucru).

 Adeverinţa de absolvire trebuie să cuprindă media generală la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi menţiunea că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat; în situaţia interconectării la sistemul informatic SIIIR nu se mai impune prezentarea adeverinţei de absolvire.

– certificatul de naştere, în copie;

– certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie;

– adeverinţă medicală cu specificaţia  „apt pentru efort fizic”;

– copie de pe buletinul/cartea de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;

– 3 fotografii 3/4;

– copie de pe diploma de bacalaureat pe care se certifică conformitatea cu originalul de către persoane cu atribuţiuni de secretariat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate);

– un dosar plic.

CONCURSUL DE ADMITERE ESTE FORMAT DIN

Pentru programul Educaţie fizică şi sportivă IF

Admiterea se face pe bază de dosar în ordinea descrescătoare a mediei generale a examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

  1. 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat.
  2. 2. Media celor patru ani de studii de liceu.

 

Pentru programul Kinetoterapie şi motricitate specială IF

Admiterea se face pe bază de dosar în ordinea descrescătoare a mediei generale a examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

  1. 3. Nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat.
  2. 4. Media celor patru ani de studii de liceu.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 REZULTATE ADMITERE IULIE 2021 EFAS 

 REZULTATE ADMITERE IULIE 2021 KAL 

------------------------------------------------

 

CICLUL II – STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

DOMENIUL ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI EDUCAŢIEI FIZICE

Educaţie fizică şi antrenament sportivIF Acreditat conform HG 738/2020 Taxa anuală 5800 lei

Kinetoterapia în afecţiunile locomotoriiIF Acreditat conform HG 738/2020 Taxa anuală 5800 lei

Numărul locurilor la cele două programe este de 100.

 

 

PERIOADA 1 IUNIE – 27 IULIE 2021 – ÎNSCRIERI

                      29 IULIE -  AFIŞAREA REZULTATELOR

PERIOADA 16 AUGUST – 24 SEPTEMBRIE 2021 – ÎNSCRIERI

                      27 SEPTEMBRIE - AFIŞAREA REZULTATELOR

 

TAXA DE ÎNSCRIERE 150 LEI

 

Staţia de metrou:  Apărătorii Patriei                

R.A.T.B.  liniile 102, 232 staţia  Apărătorii Patriei

 

DOCUMENTE NECESARE  PENTRU ÎNSCRIERE

LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

Pentru înscrierea la admitere, candidatul depune un dosar care cuprinde următoarele acte:

- cerere tip de înscriere la admitere;

- diploma de licenţă (în original) sau adeverinţă de promovare a examenului de licenţă pentru promoţia curentă;

- foaie matricolă/supliment la diploma (copie)  pe care se certifică conformitatea cu originalul de către persoanele cu atribuţii de secretariat;

- diploma de bacalaureat (copie) pe care se certifică conformitatea cu originalul de către persoanele cu atribuţii de secretariat;

- curriculum vitae;

- certificat de naştere (copie);

- certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie);

- copie a buletinului/cărţii de identitate;

- adeverinţă medicală cu specificaţia  „apt pentru efort fizic”;

- 3 fotografii 3/4.

- un dosar plic.

 

Admiterea la studiile universitare de master constă în:

Admiterea la studiile universitare de master se face pe bază de dosar în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice a celor trei sau patru ani de studii de licenţă.

În caz de egalitate, departajarea se face luând în calcul media aritmetică între examenul de licenţă şi media celor 3 sau 4 ani de studii.

La programul de studii universitare de master Educaţie fizică şi antrenament sportiv sunt admişi candidaţii la următoarele ramuri sportive: atletism, baschet, fotbal, gimnastică, handbal, înot, tenis şi volei.

 

 

 2021-fluturas-efs2021_1.jpg

2021-fluturas-efs2021_2.jpg