FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT CONTINUĂ ÎNSCRIERILE PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018, LA URMĂTOARELE PROGRAME:

STUDII DE LICENŢĂ:
- Educaţie fizică şi sportivă – IF (Zi)
- Sport şi performanţă motrică – IF (Zi)
- Kinetoterapie şi motricitate specială - IF (Zi) 
- Kinetoterapie şi motricitate specială - IFR (Frecvenţă redusă)
Susţinerea probei practice – 15 sept 2017

STUDII DE MASTER:
- Educaţie fizică şi antrenament sportiv – IF
- Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare – IF
Susţinerea admiterii – 11 sept 2017

 PROGRAMARE LICENȚĂ SEPTEMBRIE 2017

 

 

REZULTATE ADMITERE STUDII DE LICENTA - IULIE 2017

REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE KINETOTERAPIE IF

REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE KINETOTERAPIE IFR

REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE EFS IF

REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE SPM IF

REZULTATE ADMITERE - IULIE 2017 - EFS IF

REZULTATE ADMITERE - IULIE 2017 - SPM IF

REZULTATE ADMITERE - IULIE 2017 - KINETOTERAPIE IF

REZULTATE ADMITERE - IULIE 2017 - KINETOTERAPIE IFR

 

 REZULTATE ADMITERE STUDII DE MASTERAT - IULIE 2017

 REZULTATE ADMITERE EFSAS SESIUNEA IULIE 2017

 REZULTATE ADMITERE KAL SESIUNEA IULIE 2017

 

Admitere Licență EFS Admitere Master EFS

 

Accesează site-ul dedicat pentru admiterea la Universitatea Spiru Haret


 

Admitere la Programe de studii universitare de licență - 

iulie - septembrie 2017

 

▸ Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Spiru Haret îşi asumă rolul fundamental în formarea de specialişti în:

în acord cu cerinţele formulate de societatea românească, aflată în continuă evoluţie către valorile europene recunoscute. Programele de studiu ale facultăţii se adresează absolvenţilor învăţământului preuniversitar care doresc să se pregătească pentru a deveni specialişti în domeniul Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice, într-un mediu universitar performant.

▸ Studenţii beneficiază de cele mai bune condiţii de pregătire practică şi metodică, având la dispoziţie un sediu nou, modern, cu cabinete, săli de seminarii, săli de masaj, săli de kinetoterapie, centru de recuperare, sală de jocuri, de gimnastică, de judo şi Complexul sportiv al Universităţii Spiru Haret, care dispune de amenajări şi dotări moderne: un stadion, terenuri pentru practicarea: baschetului, voleiului, un teren sintetic pentru handbal şi mini fotbal, terenuri de tenis, piscină interioară şi piscină exterioară.

Preînscrierea on line se realizează în perioada 15 ianuarie - 02 iulie 2017. Candidaţii care utilizează formularul de înscriere - preînscriere on line sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, dacă preînscrierea s-a făcut până la data de 02 iulie 2017. Candidaţii care se înscriu on line vor prezenta la secretariatele facultăţilor până la 29 iulie 2017, documentele necesare pentru înscriere. Taxa de înscriere este în valoare de 110 lei.

▸ Pentru anul universitar 2017-2018 admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se organizează în perioada iulie-septembrie 2017 în 2 sesiuni conform calendarului stabilit:

▸ Acte necesare pentru înscriere:

 • diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau adeverinţă eliberată de liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul curent (adeverinţa de absolvent de liceu se poate depune în copie xerox pe care se certifică conformitatea cu originalul de către persoane cu atribuţiuni de secretariat, în cazul în care candidatul care se înscrie la admitere are adeverinţă în original depusă la un alt dosar de admitere, însoţită de o adeverinţă în care se certifică acest lucru). Adeverinţa de absolvire trebuie să cuprindă media generală la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi menţiunea că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat; în situaţia interconectării la sistemul informatic SIIIR nu se mai impune prezentarea adeverinţei de absolvire;
 • certificatul de naştere, în copie;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie;
 • adeverinţă medicală cu specificaţia „apt pentru efort fizic”;
 • copie de pe buletinul/cartea de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;
 • 3 fotografii 3/4;
 • copie de pe diploma de bacalaureat pe care se certifică conformitatea cu originalul de către persoane cu atribuţiuni de secretariat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate);
 • un dosar plic.

Educaţie fizică şi sportivă:

 • Program de studiu: Educaţie fizică şi sportivă - taxa anuală 2.900 lei
 • Durata Studiilor: 3 ani
 • Forma de învăţământ:
  - învăţământ cu frecvenţă (IF)
  - învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
 • Număr de locuri: 150 locuri – IF / 75 locuri – IFR

▸ În cadrul programului Educație fizică și sportivă sunt pregătiți specialiști cu înaltă calificare: profesor de educație fizică pentru învățământ; metodist- programator pentru domeniul educației fizice și sportului cu cunoștințe de operare pe calculator; organizator al activităților și manager al structurilor și activităților sportive, publice sau private, oficial sportiv pentru organizarea și administrarea activității sportive; organizator, monitor- manager al activității sportive de agrement, recreative și turistico-sportive, pentru activitățile „Sportul pentru toți-Sport loisir“; Sportul adaptat pentru persoane cu dezabilitati.

Concursul de admitere constă în parcurgerea traseului aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice (pondere 100%).

Nu se admit contestaţii pentru proba de aptitudini motrice.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 • 1. Media generală la examenul de bacalaureat;
 • 2. Nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat.

Această departajare se face pentru a nu se depăşi cifra de şcolarizare alocată fiecărui program de studii.  


Sport şi performanţă motrică:

 • Program de studiu: Sport şi performanţă motrică - taxa anuală 2.900 lei
 • Durata Studiilor: 3 ani
 • Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)
 • Număr de locuri: 60 locuri – IF

▸ În cadrul programului Sport și performanță motrică sunt pregătiți specialiști cu înaltă calificare: Antrenori cu o pregătire fundamentală și de specialitate; Antrenori sportivi specializați într-o ramură sportivă pentru cluburile școlare sportive pentru copii și juniori, Antrenori în cadrul cluburilor departamentale, cluburilor sportive private.

Concursul de admitere constă în parcurgerea traseului aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice (pondere 100%).

Nu se admit contestaţii pentru proba de aptitudini motrice.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 • 1. Media generală la examenul de bacalaureat;
 • 2. Nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat.

Această departajare se face pentru a nu se depăşi cifra de şcolarizare alocată fiecărui program de studii.  


Kinetoterapie şi motricitate specială:

 • Program de studiu: Kinetoterapie şi motricitate specială - taxa anuală 2.900 lei
 • Durata Studiilor: 3 ani
 • Forma de învăţământ:
  - învăţământ cu frecvenţă (IF)
  - învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
 • Număr de locuri: 150 locuri – IF / 50 locuri – IFR

▸ În cadrul programului Kinetoterapie și motricitate specială sunt pregătiți specialiști cu înaltă calificare: Kinetoterapeuţi cu o pregătire fundamentală și de specialitate; Kinetoterapeuţi pentru unitățile școlare de învățământ special, pentru instituțiile medicale, baze sportive, baze de tratament și reeducare din policlinici și spitale, în stațiuni balneoclimaterice, ca și în instituții de ocrotire și asistenţă socială, Cabinete și servicii private de kinetoterapie, Cabinete de recuperare din cluburile sportive de performanță; Kinetoterapeut al loturilor de sportivi de performanță.

Concursul de admitere constă în:

 • a. Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice – cu pondere 50% în media finală;
 • b. Media generală la examenul de bacalaureat – cu pondere 50% în media finală.

Nu se admit contestaţii pentru proba de aptitudini motrice.

Criterii de departajare în caz de medii egale:

 • 1. Media generală la examenul de bacalaureat;
 • 2. Nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat.

Această departajare se face pentru a nu se depăşi cifra de şcolarizare alocată fiecărui program de studii.  


  

 

Admitere la Programe de studii universitare de master - Domeniul Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice. Număr de locuri: 100 

iulie - septembrie 2017

 

▸ Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Spiru Haret organizează admitere pentru următoarele studii universitare de master:

Taxa de înscriere este în valoare de 110 lei.

▸ Pentru anul universitar 2017-2018 admiterea în ciclul de studii universitare de master se organizează în perioada iulie-septembrie 2017 în 2 sesiuni conform calendarului stabilit:

 • 3 iulie – 22 iulie 2017: înscrieri
 • 24 iulie 2017: susţinerea admiterii
 • 25 iulie 2017: afişarea rezultatelor
 • 14 august – 9 septembrie 2017: înscrieri
 • 11 septembrie 2017: susţinerea admiterii
 • 12 septembrie 2017: afişarea rezultatelor

▸ Acte necesare pentru înscriere:

 • cerere tip de înscriere la admitere;
 • diploma de licenţă (în original) sau adeverinţă de promovare a examenului de licenţă pentru promoţia curentă;
 • foaie matricolă/supliment la diploma sau situaţie şcolară în copie;
 • diploma de bacalaureat în copie;
 • curriculum vitae;
 • certificat de naştere în copie;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul în copie;
 • copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 • adeverinţă medicală cu specificaţia „apt pentru efort fizic”;
 • 3 fotografii 3/4.

▸ Admiterea la studiile universitare de master constă în:

 • a. Testarea cunoştinţelor şi a capacităţii cognitive ale candidatului - grilă de evaluare;
 • b. Media aritmetică a celor trei sau patru ani de studii de licenţă;

Media finală de admitere se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la punctele a şi b.

În caz de egalitate, departajarea se face luând în calcul media aritmetică între examenul de licenţă şi media celor 3 sau 4 ani de studii.


Educaţie fizică şi antrenament sportiv:

 • Program de studiu: Educaţie fizică şi antrenament sportiv - taxa anuală 3.400 lei
 • Durata Studiilor: 2 ani, 120 de credite ECTS
 • Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)

▸ Masteratul „Educaţie Fizică şi Antrenament Sportiv” asigură cadrul general teoretic, metodologic şi operaţional pentru înţelegerea, extrapolarea şi relaţionarea informaţiilor, în vederea dezvoltării gândirii creatoare şi a inovării în domeniul Ştiinţei sportului şi educaţiei fizice.

▸ Organizarea programului de studii universitare de master îşi propune să continue pregătirea absolvenţilor Programului de studii de licenţă Educaţie fizică şi sportivă, să promoveze o abordare interdisciplinară şi să asigure pregătirea specialiştilor cu înaltă calificare, în măsură să răspundă cerinţelor actuale specifice domeniului.

▸ De asemenea, masteratul asigură dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică ce constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

▸ La programul de studii universitare de masterat Educaţie fizică şi antrenament sportiv sunt admişi candidaţii la următoarele măiestrii sportive: atletism, baschet, fotbal, gimnastică aerobică, handbal, înot, tenis şi volei.

▸ Programul de studii Educaţie fizică şi antrenament sportiv asigură absolvenţilor următoarele competenţe:

 • Operare cu categoriile, conceptele, noţiunile teoretice specifice procesului de educaţie fizică şi antrenament sportiv, desfăşurat în medii şi contexte variate;
 • Programarea, planificarea şi conducerea ştiinţifică a procesului de educaţie fizică şi antrenament sportiv în funcţie de stadiile de instruire abordate în practica domeniului;
 • Elaborarea de strategii, programe şi planuri pentru optimizarea activităţilor de educaţie fizică şi sport;Exprimare motrică compatibilă cu cerinţele specifice programului şi conştientizarea parametrilor de efort;
 • Pregătire şi autopregătire continuă în domeniul de specialitate;
 • Utilizarea elementelor de management şi marketing specifice domeniului.

Oportunităţi de carieră:

▸ Profesori în învăţământul liceal, asistent de cercetare în educaţie fizică şi sport, referent de specialitate învăţământ.

▸ Planul de carieră al acestui masterat este strict legat de studiile universitare de licenţă şi de parcurgerea modulului de pregătire a personalului didactic (DPPD).


Kinetoterapia în afecţiunile locomotorii:

 • Program de studiu: Kinetoterapia în afecţiunile locomotorii - taxa anuală 3.400 lei
 • Durata Studiilor: 2 ani, 120 de credite ECTS
 • Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)

▸ Misiunea masteratului este de a asigura cadrul general teoretic, metodologic şi operaţional pentru înţelegerea, extrapolarea şi relaţionarea informaţiilor, în vederea dezvoltării gândirii creatoare şi a inovării în domeniul vast al Kinetoterapiei.

▸ Scopul programului este de aprofundare a cunoştinţelor de specialitate dobândite în ciclul de licenţă, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică, de formare a competenţelor avansate pe linie profesională şi constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

▸ Programul promovează o abordare interdisciplinară şi asigură pregătirea specialiştilor cu înaltă calificare, în măsură să răspundă cerinţelor sociale actuale specifice profesiei de kinetoterapeut.

▸ Masteratul Kinetoterapia în afecţiunile locomotorii asigură absolvenţilor următoarele competenţe:

 • Proiectarea şi planificarea evaluării clienţilor şi diagnozei nevoilor lor de intervenţie kinetoterapeutică în afecţiunile locomotorii;
 • Elaborarea unor programe de intervenţie kinetoterapeutică adaptate nevoilor pacienţilor şi situaţiilor concrete de aplicare;
 • Folosirea tehnologiilor kinetoterapeutice, în cadrul unui program kinetoterapeutic, în scop profilactic, curativ sau de recuperare în afecţiunile locomotorii;
 • Deprinderea corectă a modului de alegere şi performare a tehnicilor de kinetoterapie, includerea şi particularizarea acestora în programe kinetice şi recuperatorii, alături de celelalte modalităţi fizicale, pentru fiecare grup de afecţiuni ale aparatului locomotor;
 • Utilizarea elementelor de management şi marketing specifice domeniului.

Oportunităţi de carieră:

▸ Kinetoterapeut, profesor de cultură fizică medicală, fiziokinetoterapeut.


Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare:

 • Program de studiu: Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare - taxa anuală 3.400 lei
 • Durata Studiilor: 2 ani, 120 de credite ECTS
 • Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)

▸ Programul masteral „Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare” asigură cadrul general teoretic, metodologic şi operaţional pentru înţelegerea, extrapolarea şi relaţionarea informaţiilor, în vederea dezvoltării gândirii creatoare şi a inovării în domeniul Ştiinţei sportului şi educaţiei fizice.

▸ Scopul programului este de aprofundare a cunoştinţelor de specialitate dobândite în ciclul de licenţă, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică, de formare a competenţelor avansate pe linie profesională şi constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale. Masteratul asigură absolvenţilor următoarele competenţe:

 • Acordarea de consultanţă elevilor pe diverse probleme: evoluţia domeniului educaţiei fizice, conţinutul pregătirii echipelor şcolare, orientare în carieră, integrare în structuri sociale, promovarea imaginii;
 • Reprezentarea elevilor în cadrul asociaţiilor sportive şcolare, cu organizatori de competiţii, în sensul stabilirii unor relaţii profesionale în acord cu legislaţia în vigoare;
 • Organizarea şi desfăşurarea activităţilor pentru creşterea nivelului pregătirii al diversele categorii de vârstă şi sociale, în funcţie de solicitări şi nevoi, în scopul creşterii şi /sau menţinerii sănătăţii persoanei;
 • Orientarea solicitanţilor privind organizarea şi gestionarea timpului liber în direcţia practicării mijloacelor educaţiei fizice şi sportului, prin promovarea unor activităţi atractive şi eficiente;
 • Elaborarea, implementarea şi evaluarea unor programe de practicare a activităţilor fizice curriculare si extracurriculare;
 • Utilizarea elementelor de management şi marketing specifice activităţilor fizice curriculare si extracurriculare.

Oportunităţi de carieră:

▸ Profesori în învăţământul liceal, asistent de cercetare în educaţie fizică şi sport, referent de specialitate învăţământ.

▸ Planul de carieră al acestui masterat este strict legat de studiile universitare de licenţă şi de parcurgerea modulului de pregătire a personalului didactic (DPPD).